• Google+でシェア

山梨県北杜市

性質別歳出 構成比単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 4,327,961 4,916,730 4,843,785 4,814,811 4,693,251 4,376,871 4,398,106 4,219,594 4,287,129 4,005,073 4,161,735
(構成比) 0.0% 0.0% 12.1% 15.1% 16.4% 16.5% 15.9% 14.4% 14.0% 14.2% 13.7% 13.4% 12.8%
物件費 0 0 5,070,045 4,908,490 4,302,452 4,073,657 3,722,904 4,128,118 4,202,761 4,051,857 4,046,067 4,169,219 4,164,586
(構成比) 0.0% 0.0% 14.2% 15.1% 14.6% 14.0% 12.6% 13.6% 13.4% 13.6% 12.9% 14.0% 12.8%
維持補修費 0 0 91,195 6,952 16,937 54,877 66,218 83,456 46,836 53,418 188,368 452,008 665,241
(構成比) 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.6% 1.5% 2.0%
扶助費 0 0 1,139,950 1,569,186 1,657,458 1,745,605 1,870,149 1,989,761 2,583,508 2,719,688 2,632,202 2,608,554 2,861,158
(構成比) 0.0% 0.0% 3.2% 4.8% 5.6% 6.0% 6.3% 6.5% 8.2% 9.1% 8.4% 8.7% 8.8%
補助費等 0 0 3,625,511 3,286,538 3,200,404 3,043,443 3,468,790 4,080,443 3,240,503 3,446,230 3,087,421 3,003,810 3,136,983
(構成比) 0.0% 0.0% 10.2% 10.1% 10.8% 10.4% 11.7% 13.4% 10.3% 11.6% 9.8% 10.1% 9.6%
普通建設事業費 0 0 10,118,995 6,965,189 4,785,668 4,439,658 4,180,093 4,270,151 4,630,242 3,749,728 5,165,917 3,458,946 4,899,022
(構成比) 0.0% 0.0% 28.4% 21.4% 16.2% 15.2% 14.1% 14.0% 14.7% 12.6% 16.5% 11.6% 15.0%
災害復旧事業費 0 0 78,738 3,896 11,548 12,483 504 6,452 1,688 67,481 28,157 11,803 15,063
(構成比) 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 4,806,542 5,182,952 5,593,515 5,272,044 5,485,407 5,790,290 6,123,405 4,712,478 5,579,666 5,644,431 5,698,901
(構成比) 0.0% 0.0% 13.5% 16.0% 18.9% 18.1% 18.5% 19.0% 19.5% 15.8% 17.8% 18.9% 17.5%
積立金 0 0 3,128,559 1,357,946 767,168 1,798,666 1,560,964 1,530,981 2,243,581 2,672,299 1,751,393 2,300,502 2,624,638
(構成比) 0.0% 0.0% 8.8% 4.2% 2.6% 6.2% 5.3% 5.0% 7.1% 9.0% 5.6% 7.7% 8.1%
投資及び出資金 0 0 7,639 3,390 890 0 8,100 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 3,277,898 4,281,108 4,356,789 3,872,524 4,547,089 4,143,183 3,927,236 4,090,485 4,607,995 4,194,249 4,361,916
(構成比) 0.0% 0.0% 9.2% 13.2% 14.8% 13.3% 15.4% 13.6% 12.5% 13.7% 14.7% 14.1% 13.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 4,327,961 4,916,730 4,843,785 4,814,811 4,693,251 4,376,871 4,398,106 4,219,594 4,287,129 4,005,073 4,161,735 4,124,084 4,385,041 4,654,412 4,700,676
職員数(人) 0 0 537 611 591 591 553 547 532 529 520 514 510 515 519 519 506

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる