• Google+でシェア

山梨県中央市

性質別歳出 構成比単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 2,063,523 1,931,659 1,880,756 1,862,508 1,867,367 1,856,141 1,854,679 1,811,039 1,739,393 1,782,007
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 15.7% 17.3% 15.7% 16.8% 16.0% 15.3% 14.7% 15.5% 15.5% 14.6%
物件費 0 0 0 2,222,054 2,134,510 2,182,474 2,097,542 2,157,478 2,276,063 2,254,482 2,254,876 2,177,301 2,234,589
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 16.9% 19.1% 18.2% 18.9% 18.4% 18.7% 17.9% 19.3% 19.4% 18.3%
維持補修費 0 0 0 27,221 13,034 27,020 27,719 37,571 25,757 30,578 38,344 57,249 45,197
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.4%
扶助費 0 0 0 688,775 931,541 1,032,209 1,126,111 1,225,584 1,732,778 1,805,416 1,805,040 1,867,186 2,016,841
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 8.3% 8.6% 10.1% 10.5% 14.3% 14.3% 15.4% 16.6% 16.6%
補助費等 0 0 0 1,524,315 1,440,709 1,456,596 1,336,170 1,818,956 1,191,393 1,145,071 1,098,446 1,115,571 1,434,288
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 11.6% 12.9% 12.2% 12.0% 15.6% 9.8% 9.1% 9.4% 9.9% 11.8%
普通建設事業費 0 0 0 2,598,033 1,917,004 2,374,847 1,461,742 1,283,187 1,213,557 1,445,095 788,306 642,692 1,238,381
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 19.7% 17.1% 19.8% 13.2% 11.0% 10.0% 11.4% 6.7% 5.7% 10.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 2,021 0 0 0 0 745 1,067 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 1,298,675 1,346,331 1,358,681 1,415,985 1,421,235 1,389,035 1,467,088 1,434,942 1,450,781 1,413,157
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 9.9% 12.0% 11.3% 12.8% 12.2% 11.4% 11.6% 12.3% 12.9% 11.6%
積立金 0 0 0 1,191,398 6,169 171,838 351,090 402,296 867,081 1,033,112 872,898 477,249 354,672
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 9.0% 0.1% 1.4% 3.2% 3.4% 7.1% 8.2% 7.5% 4.2% 2.9%
投資及び出資金 0 0 0 500 60,740 0 2,900 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 0 1,555,011 1,407,418 1,487,328 1,419,914 1,481,159 1,592,768 1,593,320 1,601,621 1,717,989 1,662,494
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% 12.6% 12.4% 12.8% 12.7% 13.1% 12.6% 13.7% 15.3% 13.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 2,063,523 1,931,659 1,880,756 1,862,508 1,867,367 1,856,141 1,854,679 1,811,039 1,739,393 1,782,007 1,806,945 1,749,726 1,805,636 1,690,363
職員数(人) 0 0 0 241 225 225 219 219 220 217 213 211 212 212 214 214 210

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる