• Google+でシェア

山梨県南巨摩郡富士川町

性質別歳出 構成比単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 0 0 0 0 427,032 1,347,140 1,299,940 1,268,303 1,260,707 1,282,227
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.2% 16.8% 16.9% 17.1% 16.0% 16.8%
物件費 0 0 0 0 0 0 0 236,980 1,167,339 1,324,205 1,276,570 1,177,216 1,169,011
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5% 14.5% 17.2% 17.2% 14.9% 15.3%
維持補修費 0 0 0 0 0 0 0 17,157 9,655 9,299 13,168 9,871 13,729
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2%
扶助費 0 0 0 0 0 0 0 86,535 697,413 763,066 764,811 750,430 809,720
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 8.7% 9.9% 10.3% 9.5% 10.6%
補助費等 0 0 0 0 0 0 0 370,647 919,544 925,139 881,212 932,255 934,197
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.9% 11.4% 12.0% 11.9% 11.8% 12.2%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 0 0 507,435 1,539,172 994,397 1,123,990 1,432,700 1,269,559
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.4% 19.1% 12.9% 15.1% 18.2% 16.6%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 1,007 85,710 43,622 58,043 31,470
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.6% 0.7% 0.4%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 0 0 0 0 431,981 889,884 866,548 840,032 849,834 833,551
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.4% 11.1% 11.2% 11.3% 10.8% 10.9%
積立金 0 0 0 0 0 0 0 254,047 356,768 315,092 100,662 125,794 149,829
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.2% 4.4% 4.1% 1.4% 1.6% 2.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,169 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 1,440 10,000 10,000 8,000 8,000 8,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
繰出金 0 0 0 0 0 0 0 153,092 1,100,897 1,110,522 1,114,010 1,089,490 1,152,612
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 13.7% 14.4% 15.0% 13.8% 15.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 0 0 0 0 427,032 1,347,140 1,299,940 1,268,303 1,260,707 1,282,227 1,227,802 1,234,600 1,245,909 1,229,554
職員数(人) 0 0 0 0 0 0 0 48 162 160 164 159 153 153 152 152 153

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる