• Google+でシェア

和歌山県日高郡日高川町

性質別歳出 構成比単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 1,645,105 1,591,961 1,545,046 1,463,515 1,457,428 1,388,981 1,429,142 1,367,913 1,352,806 1,400,775
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 16.3% 16.0% 14.7% 15.4% 13.7% 12.5% 12.6% 12.3% 12.5% 13.3%
物件費 0 0 0 993,549 1,006,704 1,036,828 1,071,518 1,151,576 1,208,464 1,623,147 1,211,986 1,155,858 1,347,840
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 9.9% 10.1% 9.9% 11.3% 10.9% 10.8% 14.3% 10.9% 10.7% 12.8%
維持補修費 0 0 0 21,740 25,646 28,588 28,664 28,635 32,859 44,755 46,009 42,822 48,943
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%
扶助費 0 0 0 280,141 269,071 307,528 324,313 356,687 509,921 579,213 527,522 546,755 555,416
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 2.7% 2.9% 3.4% 3.4% 4.6% 5.1% 4.7% 5.1% 5.3%
補助費等 0 0 0 1,035,405 1,041,698 1,020,622 1,029,902 1,187,494 1,061,231 1,083,734 1,035,593 1,164,944 1,186,900
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 10.5% 9.7% 10.8% 11.2% 9.5% 9.5% 9.3% 10.8% 11.3%
普通建設事業費 0 0 0 2,481,466 0 2,826,628 2,189,658 2,645,275 2,413,141 1,434,198 1,242,957 1,788,892 2,349,555
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 24.6% 0.0% 26.9% 23.0% 24.9% 21.6% 12.6% 11.2% 16.6% 22.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 95,332 15,337 21,831 43,358 1,473,349 2,143,273 660,343 199,807
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.2% 0.2% 0.4% 13.0% 19.3% 6.1% 1.9%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 2,447,653 2,402,896 2,799,141 2,409,521 2,364,667 2,325,005 2,186,145 2,060,344 1,962,079 1,824,175
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 24.3% 24.1% 26.6% 25.3% 22.3% 20.8% 19.2% 18.6% 18.2% 17.3%
積立金 0 0 0 501,423 459,605 154,728 202,662 462,329 1,332,905 566,110 558,336 1,184,670 623,353
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 4.6% 1.5% 2.1% 4.4% 12.0% 5.0% 5.0% 11.0% 5.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 2,300 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 0 669,366 691,328 699,355 772,150 936,594 836,391 949,304 911,886 947,753 998,577
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 6.9% 6.7% 8.1% 8.8% 7.5% 8.3% 8.2% 8.8% 9.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 1,645,105 1,591,961 1,545,046 1,463,515 1,457,428 1,388,981 1,429,142 1,367,913 1,352,806 1,400,775 1,396,734 1,331,500 1,305,072 1,297,468
職員数(人) 0 0 0 218 212 212 195 186 181 178 176 172 169 164 158 158 148

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる