• Google+でシェア

島根県隠岐郡隠岐の島町

性質別歳出 構成比単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 2,633,575 2,551,401 2,396,069 2,310,862 2,247,166 2,270,593 2,221,768 2,201,917 2,168,304 2,156,336 2,072,069
(構成比) 0.0% 0.0% 15.3% 16.6% 15.4% 15.5% 15.2% 14.2% 13.1% 12.3% 14.2% 13.4% 13.6%
物件費 0 0 1,656,369 1,444,710 1,298,357 1,242,949 1,194,120 1,340,962 1,374,055 1,519,649 1,445,216 1,533,740 1,666,338
(構成比) 0.0% 0.0% 9.6% 9.4% 8.3% 8.3% 8.1% 8.4% 8.1% 8.5% 9.5% 9.6% 11.0%
維持補修費 0 0 44,114 26,158 22,451 19,917 73,422 65,392 36,814 33,443 53,390 62,492 36,960
(構成比) 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 0.2%
扶助費 0 0 1,021,148 1,028,728 946,327 1,160,831 1,223,961 1,263,260 1,500,458 1,529,792 1,578,240 1,626,179 1,697,670
(構成比) 0.0% 0.0% 5.9% 6.7% 6.1% 7.8% 8.3% 7.9% 8.9% 8.6% 10.4% 10.1% 11.2%
補助費等 0 0 1,649,965 1,586,936 2,832,413 1,445,866 1,552,133 2,089,422 2,139,288 4,200,089 3,171,467 3,143,965 2,808,638
(構成比) 0.0% 0.0% 9.6% 10.3% 18.2% 9.7% 10.5% 13.1% 12.6% 23.5% 20.8% 19.6% 18.5%
普通建設事業費 0 0 3,188,497 0 0 1,341,019 720,614 3,181,395 3,320,410 2,208,862 2,077,361 2,650,419 2,421,882
(構成比) 0.0% 0.0% 18.5% 0.0% 0.0% 9.0% 4.9% 19.9% 19.6% 12.4% 13.6% 16.5% 15.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 1,237,095 1,367,445 222,202 243,288 104,956 97,965 7,416 17,558
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 9.2% 1.4% 1.4% 0.6% 0.6% 0.0% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 4,674,922 4,682,796 4,699,436 3,708,254 4,061,647 3,812,833 3,701,081 4,315,063 3,126,006 3,022,930 2,955,277
(構成比) 0.0% 0.0% 27.1% 30.4% 30.1% 24.9% 27.4% 23.8% 21.9% 24.2% 20.5% 18.8% 19.4%
積立金 0 0 1,302,202 1,258 1,276 1,300,454 1,137,373 430,861 1,062,125 266,974 249,233 377,545 118,526
(構成比) 0.0% 0.0% 7.6% 0.0% 0.0% 8.7% 7.7% 2.7% 6.3% 1.5% 1.6% 2.4% 0.8%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 283 72,183 23,825 0 0 0 0 53,720
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
貸付金 0 0 0 0 0 40,540 40,900 146,000 215,011 191,200 96,349 125,600 70,600
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.9% 1.3% 1.1% 0.6% 0.8% 0.5%
繰出金 0 0 1,066,283 983,658 1,004,215 1,111,191 1,128,811 1,141,220 1,118,915 1,266,143 1,170,220 1,338,225 1,277,447
(構成比) 0.0% 0.0% 6.2% 6.4% 6.4% 7.4% 7.6% 7.1% 6.6% 7.1% 7.7% 8.3% 8.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 2,633,575 2,551,401 2,396,069 2,310,862 2,247,166 2,270,593 2,221,768 2,201,917 2,168,304 2,156,336 2,072,069 2,058,605 2,034,921 2,075,818 2,034,620
職員数(人) 0 0 304 295 283 283 261 254 250 244 234 228 228 232 232 232 229

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる